• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 30.jpg

Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok


Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie ecler.com.pl; tel. 504 245 136

 

MIEJSCOWOŚCI 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Susiec 14 11 11 8 13 10 8 12 9 7 12 9
Grabowica, Nowiny, Oseredek, Łasochy 15 12 12 9 14 11 9 13 10 8 13 10
Huta Szumy, Paary, Rybnica, Wólka Łosiniecka, Łosiniec, Maziły, Zawadki, Kunki 17 14 14 11 16 13 11 16 12 10 15 12
Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Łuszczacz, Róża, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara 18 15 15 12 17 14 12 17 13 11 16 13

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącach zaznaczonych na szaro. Odpady problematyczne powinny być przygotowane do transportu – w sposób umożliwiający załadunek ręczny (przedmioty drobne w workach lub innych pojemnikach, papa powiązana).

Prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. Worki na popiół dostępne u obsługi.

Wersja do wydruku

 

Segregacja odpadów


Opakowania z metalu, plastiku i wielomateriałowe - KOLOR ŻÓŁTY

 Wrzucać  Nie wrzucać

Zgniecione i odkręcone butelki PET
Butelki po chemii gospodarczej
Opakowania kartonowe (po mleku, sokach)
Opakowania metalowe i aluminiowe
Drobne metale, dezodoranty i inne kosmetyki w areozolu

Opakowania po lekach
Styropian
Zabawki, sprzęt AGD
Kubki po jogurtach, śmietanie margarynie itp, (wrzucać bez mycia do pojemnika lub czarnego worka)
Worki, woreczki, reklamówki (wrzucać do kosza lub czarnego worka)

Szkło bezbarwne - KOLOR BIAŁY

Szkło kolorowe - KOLOR ZIELONY
 Wrzucać  Nie wrzucać

Butelki szklane po napojach i słoiki(bez zawartości i nakrętek)
Szklane opakowania po kosmetykach

Ceramika, szkło stołowe, lustra, porcelana, kryształ, szyby samochodowe, szkło okienne, żarówki, świetlówki

Papier / Tektura - KOLOR NIEBIESKI

 Wrzucać  Nie wrzucać

Gazety i czasopisma
Gazetki reklamowe
Książki i zeszyty
Papier szkolny i biurowy
Torebki papierowe
Tektura
Papier pakowy

Zabrudzony i zatłuszczony papier
Kartony po mleku i napojach (wrzucać do worka żółtego)
Tapety, worki po cemencie, wapnie, gipsie

Odpady zielone - KOLOR BRĄZOWY

 Wrzucać  Nie wrzucać

Trawa
Liście

Ziemia
Kamienie

Popioły - KOLOR SZARY

 Wrzucać  Nie wrzucać

Zimne popioły

Inne odpady

Odpady prosimy oddawać bez zawartości. Butelki plastikowe oraz kartony oddawać zgniecione, żadne odpady segregowane (np. butelki plastikowe i szklane, opakowania metalowe itp) NIE wymagają mycia. Worki na popiół dostarczane będą zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Worki dostępne są bezpośrednio u obsługi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zagospodarowaniu odpadów komunalnych


Gmina Susiec informuje, że na podstawie umowy Nr PZP.272.6.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Susiec prowadzi firma: ,,ECLER” Wywóz Nieczystości, Dariusz Gałan, Łaszczówka, ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 504 245 136, strona internetowa: www.ecler.com.pl

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, przekazywane są przez w/w firmę ,,ECLER” do zagospodarowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. , ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Osiągnięty przez Gminę Susiec i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej z wykonawcą, poziom ograniczenie masy odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Susiec, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi:

 • za rok 2012 – 37,4%
 • za rok 2013 – 48,8%
 • za rok 2014 – 58,5%
 • za rok 2015 – 49,7%

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z obszaru gminy Susiec wynosi:

 • za rok 2012 – 18,0%
 • za rok 2013 – 19,5%
 • za rok 2014 – 22,2%
 • za rok 2015 – 25,7%

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Susiec prowadzone przez Gminę Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec, funkcjonują w następujących miejscowościach:

 1. Na terenie oczyszczalni ścieków w Suścu.
 2. Na terenie oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim.

Wyżej wymienione punkty czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400.

Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Suścu i Majdanie Sopockim przyjmują następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia
 2. Zużyte baterie i akumulatory.
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe.
 5. Zużyte opony.
 6. Odpady zielone.
 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę ,,ECLER” Wywóz Nieczystości, Dariusz Gałan, Łaszczówka, ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski w terminach ustalonych harmonogramem odbioru odpadów z gminy Susiec.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Susiec za rok 2013