DOWODY OSOBISTE

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu z zagranicy

Wniosek o nadanie nr PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 

NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie warunków na budowę/przebudowę/remont/ zjazdu z drogi gminnej

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

 

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wniosek o zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Zgłoszenie usunięcia drzewa na działce

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o uzupełnienie aktu

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE