• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego


   Projekt pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego", którego realizacja wymagała nakładów w wysokości 1 440 872,20 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w kwocie 816 693,85 zł.


   W realizację projektu zaangażowane były: gminy - Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa – Józefów i Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy i stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa.


   Długość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego.


   O atrakcyjności produktu świadczy m.in. fakt, że szlak przebiega przez dwa parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki i dwa rezerwaty przyrody: „Nad Tanwią" i „Czartowe Pole".


   Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia"; rezerwaty: „Nad Tanwią" i „Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone są „małą infrastrukturą" tj.: tablicami informacyjnymi -18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka – 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci – 55. Tablice informacyjne zawierają opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone są mapy turystyczno-geologiczne.


   Ponadto, wybudowano: Pawilon geoturystyczny i Basztę widokową w Józefowie, platformę widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Nad Tanwią", „Czartowe Pole", przy wzgórzu „Kościółek"; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.


   Szlak można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem; kierunek szlaku wytyczają słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu jest monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.


   Każdy z partnerów jest właścicielem nowopowstałej inwestycji. Wiąże się to z odpowiedzialnością za zakres rzeczowy realizowany na obszarze danego partnera.


   Zakres rzeczowy poszczególnych partnerów:


   Gmina Józefów:
• Pawilon geoturystyczny, pełniący funkcję informacyjną jako punkt informacji turystycznej oraz wystawienniczą, gdzie w boksach tematycznych przedstawione są walory przyrody nieożywionej Roztocza; przy pawilonie powstał parking;
• baszta widokowa przy kamieniołomie „Babia Dolina", z której można oglądać panoramę Roztocza, Józefowa i kamieniołomu,
• zakup: deszczochronu, 6 ławek, 3 tablic informacyjnych, 3 stojaków na rowery, 22 słupów kierunkowych, 10 koszy na śmieci,
• zakup i instalacja monitoringu wewnątrz i na zewnątrz pawilonu,
• opracowanie dokumentacji,
• doziarnianie gruntu z profilowaniem i wyrównywaniem podłoża na odcinku 2 km.

   Gmina Krasnobród:
• wykonanie podejścia do baszty widokowej w krasnobrodzkim kamieniołomie,
• zakup: deszczochronu, lunety obserwacyjnej, 2 tablic informacyjnych, 2 zestawów stół - ławki, 4 ławek, 2 stojaków na rowery, 4 koszy na śmieci.

 

   Gmina Susiec:
• wykonanie platformy widokowej w kamieniołomie w Nowinach i podejścia do niej ze 100 mb barierek oraz parkingu,
• zakup: 2 deszczochronów, 4 tablic informacyjnych, 5 zestawów ławek i stołów, 4 stojaków na rowery, 9 słupów kierunkowych, 9 koszy na śmieci,
• doziarnianie gruntu, wyrównywanie wraz z profilowaniem podłoża na odcinku 1 km.

 

   Nadleśnictwo Józefów:
• zakup: 2 deszczochronów, altanki, 8 tablic informacyjnych, 19 ławek, 28 koszy na śmieci, 3 stojaków na rowery, słupa kierunkowego,
• poprawa nawierzchni parkingu (niesortem kamiennym) 760 m2 – Rezerwat „Czartowe Pole",
• wykonanie ogrodzenia parkingu (z żerdzi na słupkach drewnianych) – 187 mb,
• wykonanie 10 zestawów stołów z ławkami, schodów drewnianych z tarcicy – 111 mb – rezerwaty „Nad Tanwią" i „Czartowe Pole",
• umocnienie nawierzchni ścieżek – 705 mb – ww. rezerwaty,
• wykonanie pomostów drewnianych antyerozyjnych – 202 mb – ww. rezerwaty,
• przebudowa ścieżki przyrodniczo-leśnej przy wzgórzu „Kościółek" – wykonanie pomostów antyerozyjnych – 130 mb i kamiennej nawierzchni ścieżki o szerokości 1 m – 80 mb,
• przebudowa nawierzchni parkingu przy rezerwacie „Nad Tanwią"– 760 m2 i wykonanie ogrodzenia z żerdzi – 245 mb,
• adaptacja stodoły w Hamernii na cele edukacyjno-informacyjne – Pawilon Wystawowy,
• wykonanie ścieżki edukacyjnej – wyrównanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża - 266 mb – rezerwat „Czartowe Pole".

 

   Nadleśnictwo Zwierzyniec:
• wykonanie ekspertyz dotyczących sztolni w Senderkach,
• wykonanie: deszczochronu, tablicy informacyjnej, 4 koszy na śmieci.

 

   Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu:
• zakup i montaż 5 czujników pyroelektrycznych do monitorowania przepływu turystów.

 

   W ramach projektu opracowano i wydano Informator – mapę turystyczną pn. „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego", zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące szlaku, z jego mapą oraz charakterystyką wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.


   Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, który w perspektywie kilku lat przyciągnie na Roztocze tysiące turystów, a w konsekwencji przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza.


   Perspektywy rozwoju produktu turystycznego pn.: „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego" przedstawiają się następująco:
• rozwój imprez turystyki aktywnej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej oraz pieszej i wpisanie ich na stałe do Kalendarza Imprez Województwa Lubelskiego,
• współpraca ze stowarzyszeniami promującymi kwalifikowaną turystykę rowerową i pieszą na Roztoczu poprzez współorganizowanie imprez turystycznych,
• współpraca z administracją samorządową nadleśnictwami Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym na rzecz rozwoju tras dotyczących turystyki aktywnej w szczególności rowerowych i pieszych na Roztoczu,
• promowanie w środkach masowego przekazu Roztocza jako regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych,
• lobowanie na rzecz rozwoju liniowych produktów turystyki aktywnej, w szczególności rowerowej i pieszej, jako modułu Roztoczańskiej oferty turystycznej.
• zwiększanie grona osób, instytucji, sponsorów współuczestniczących w rozwijaniu turystyki aktywnej,
• wspieranie lokalnych podmiotów gospodarczych oraz osób zajmujących się obsługą turystów poprzez tworzenie lokalnego produktu turystycznego i jego promocję.