• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

XI Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kardynała Władysława Rubina w Lubaczowie

 


Patriotyzm oznacza umiłowanie tego,

co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,

języka, czy samego krajobrazu. Obejmuje

ono działania rodaków i owoce ich geniuszu ”

Jan Paweł II

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej jest szczególnym przejawem patriotyzmu, który nie pozwala zapomnieć nam o Ojczyźnie i o jedności Polaków, do której należy dążyć. Festiwal jest również możliwością pogłębienia wiedzy historycznej, umocnieniem przywiązania do tradycji, wymianą doświadczeń oraz zawiązaniem nowych przyjaźni i znajomości.

Więcej…

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu


18 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu, gdzie 25 delegatów ze wszystkich 15 jednostek OSP wybrało na nową kadencję 17- osobowy Zarząd oraz 3-osobową Komisje Rewizyjną. W obecności zaproszonych gości w osobach:Jana Kowalczyka – Starosty Tomaszowskiego, Stanisława Kielecha – Komendanta Powiatowego PSP, Wiesława Ćmiela – Przewodniczącego Rady Gminy, sołtysów, Prezesów i Naczelników OSP, delegaci po raz drugi powierzyli funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Franciszkowi Kawie – Wójtowi Gminy. W skład 7-osobowego Prezydium weszli ponadto: Zdzisław Buczek i Dariusz Gęborys jako Wiceprezesi, Szczepan Łasocha – Komendant Gminny, Zbigniew Brodowski – Sekretarz, Piotr Hałasa – Skarbnik i Tadeusz Suski – Członek Prezydium. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jan Knap.

We władzach Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. strażacką organizację z naszej gminy reprezentować będą: Franciszek Kawa, Szczepan Łasocha i Zbigniew Brodowski, a delegatami na zjazd powiatowy zostali: Jan Korkosz, Dariusz Kijko, Piotr Hałasa i Kazimierz Uchman. Zjazd wybrał też Honorowego Prezesa Zarządu, którym został ponownie długoletni Naczelnik OSP w Oseredku, Komendant Gminny i obecny kustosz Muzeum Sprzętu Pożarniczego w Oseredku Jan Łasocha. X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suścu przyjął sprawozdanie poprzedniego zarządu i komisji rewizyjnej, udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi oraz zatwierdził skład nowych władz Związku i podjął uchwałę programową na lata 2011 – 2015.

 

Zbigniew Brodowski

„Ta ziemia od innych droższa”


Dnia 14 czerwca w Szkole Podstawowej w Suścu miała miejsce niezwykła uroczystość. Tego dnia odbyło się podsumowanie III etapu unijnego projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” pod hasłem „Ta ziemia od innych droższa”. Projekt był realizowany od 02.11.2010r do 14.06.2011r. w klasie I. Wzięło w nim udział 25 uczniów. Realizowany podczas 50 dodatkowych godzinnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdiagnozowane inteligencje. Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Koncepcja projektu oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera zakłada, iż nie ma ludzi niezdolnych. Każdy z nas ma wrodzony rodzaj inteligencji. Należy ją tylko odkryć i w odpowiedni sposób rozwijać. Projekt nosił tytuł: „Tradycje, zwyczaje i obrzędy Polski”. Jak mówi poeta „nie godzi się nie znać kraju, w którym mieszkamy…” Taka tematyka, to bardzo wdzięczny temat, bo dzieci chętnie poznają obrzędy i zwyczaje, a i chętnie w nich uczestniczą. Dzieci poznały zwyczaje ludowe, szkolne, religijne, klasowe, rodzinne, regionalne. Na pokaz składały się przyśpiewki i zwyczaje z czterech regionów Polski: z Kaszub, z Łowicza, z Gór i z Roztocza. Podczas pokazu zaproszenie goście mogli podziwiać uczniów, którzy nie tylko śpiewali, liczyli, pokazywali swoją sprawność fizyczną, ale również prali w balii, robili masło w maśniczce, wyrabiali ciasto na wiejski chleb. Na zakończenie uczniowie zatańczyli krakowiaka. Uwieńczeniem całej uroczystości było częstowanie wszystkich gości pieczonymi pierogami. Uczestnicy projektu na pamiątkę otrzymali dyplomy i myszki - „palcynki”, a od rodziców słodki poczęstunek.

Wizyta delegacji z Rejonu Żółkwi


W dniu 3 czerwca przebywała w Suścu 45 osobowa delegacja wójtów gmin powiatu Żółkiewskiego obwodu Lwowskiego w ramach Międzynarodowego seminarium dokształcania wójtów. Na czele delegacji stał Przewodniczący Żółkiewskiej Rady Rejonowej równocześnie Przewodniczący Asocjacji Rad Lokalnych Rejonu Żółkiewskiego Tadej Szwaj.

Ze strony Polskiej w seminarium uczestniczyli: Jan Kowalczyk– Starosta Tomaszowski, Jan Fila - V-ce Starosta i Józef Marynicz – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego. Z gminy uczestniczyli: Franciszek Kawa – Wójt Gminy, Janusz Oś – Zastępca Wójta Gminy oraz Tadeusz Suski – Sekretarz Gminy.

Po powitaniu przez Wójta Gminy i Starostę Tomaszowskiego delegacja udała się w teren.

Goście z Żółkwi zapoznali się z funkcjonowaniem szkół na terenie Gminy zwiedzając Zespół Szkól Publicznych w Suścu. Zachwyceni byli między innymi wyposażeniem pracowni przedmiotowych, hali gimnastycznej i nowoczesnymi boiskami sportowymi. Barbara Żelasko – Dyrektor Zespołu Szkół przedstawiła osiągnięcia szkoły w dziedzinie edukacji, udziału w konkursach przedmiotowych oraz wymianie młodzieży z Gimnazjum Średnim w Rawie Ruskiej.

Więcej…