• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Afrykański pomór świń na terenie powiatu tomaszowskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu tomaszowskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY

 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 lipca 2019 r. Poz. 4283

ROZPORZĄDZENIE NR 6

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu tomaszowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5a, 7, 8c i 8e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), w związku z wyznaczeniem w dniu 13 lipca 2019 r. w powiecie tomaszowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Bełżec gmina Bełżec, zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony w powiecie tomaszowskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Bełżec gmina Bełżec, obejmujący następujące miejscowości: Bełżec, Jeziernia, Jeziernia Podbełżec, Szalenik Kolonia, Żyłka;

2) obszar zagrożony w powiecie tomaszowskim, o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:
a) w gminie Tomaszów Lubelski: Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia, Rabinówka, Pasieki, Ruda Wołoska, Przeorsk, Ruda Żelazna, Rogóźno, Rogóźno Kolonia, Dąbrowa Tomaszowska, Sabaudia, Wieprzowe Jezioro, Majdanek, Majdan Górny, Chorążanka, Górno,
b) w gminie Bełżec: Szalenik , Brzeziny, Chyże,
c) w gminie Lubycza Królewska: Huta Lubycka, Kniazie, Łazowa, Lubycza Królewska, Zatyle, Zatyle Osada, Ruda Lubycka, Ruda Żurawiecka, Żurawce, Święcie,
d) w gminie Jarczów: Korhynie, Jarczów Kolonia Druga, Nowy Przeorsk,
e) w gminie Susiec: Maziły, Łosiniec,
f) miasto Tomaszów Lubelski.

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:

1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7) ozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:

1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 6, nakazuje się:

1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Burmistrzom Miast: Tomaszów Lubelski i Lubycza Królewska, Wójtom Gmin: Bełżec, Jarczów, Susiec, Tomaszów Lubelski, Staroście Tomaszowskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Tomaszowie Lubelskim, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tomaszów oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.

§ 8. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędach Miast: Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska oraz Gmin: Bełżec, Jarczów, Susiec oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 9. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Janina Wojtas