Informacja o zagospodarowaniu odpadów komunalnych


Gmina Susiec informuje, że na podstawie umowy Nr PZP.272.6.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Susiec prowadzi firma: ,,ECLER” Wywóz Nieczystości, Dariusz Gałan, Łaszczówka, ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 504 245 136, strona internetowa: www.ecler.com.pl

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, przekazywane są przez w/w firmę ,,ECLER” do zagospodarowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. , ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Osiągnięty przez Gminę Susiec i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej z wykonawcą, poziom ograniczenie masy odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Susiec, ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi:

 • za rok 2012 – 37,4%
 • za rok 2013 – 48,8%
 • za rok 2014 – 58,5%
 • za rok 2015 – 49,7%

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z obszaru gminy Susiec wynosi:

 • za rok 2012 – 18,0%
 • za rok 2013 – 19,5%
 • za rok 2014 – 22,2%
 • za rok 2015 – 25,7%

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Susiec prowadzone przez Gminę Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec, funkcjonują w następujących miejscowościach:

 1. Na terenie oczyszczalni ścieków w Suścu.
 2. Na terenie oczyszczalni ścieków w Majdanie Sopockim.

Wyżej wymienione punkty czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400.

Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Suścu i Majdanie Sopockim przyjmują następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia
 2. Zużyte baterie i akumulatory.
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe.
 5. Zużyte opony.
 6. Odpady zielone.
 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę ,,ECLER” Wywóz Nieczystości, Dariusz Gałan, Łaszczówka, ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski w terminach ustalonych harmonogramem odbioru odpadów z gminy Susiec.